Почетна страна
О нама
Организација суда
Судска писарница
Судски тумачи
Судски вештаци
Односи с јавношћу
Приступ информацијама
Притужбе и представке
Обрасци и таксе
Огласна табла
Публикације
Линкови

XXI Српске дивизије бр. 2
18400 Прокупље

  

Почетна » О нама » Надлежност суда

Надлежност суда

Виши суд у Прокупљу је основан за подручје Основног суда у Куршумлији и Основног суда у  Прокупљу у смислу чл.4.  тач.18. Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Сл.гласник РС“ бр.101/2013), тј. основан је за територију општина Блаце, Житорађа, Куршумлија, Мерошина и Прокупље.

            Регулатива надлежности садржана је у одредби чл.23 Закона о уређењу судова („Сл.гласник РС“ бр.116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011, 78/2011, 101/2011 и 101/2013) која се примењује од 01.01.2010.г., а послови и радни задаци Председника, судија, судијских помоћника и судијских приправника произилазе из надлежности утврђене Уставом Републике Србије, Законом о уређењу судова, Законом о судијама, Судским пословником, програмом рада и распоредом послова Окружног суда у Прокупљу, као и других правних аката којима су прописани послови односно радни задаци.

 

Виши суд у Прокупљу је надлежан да у првом степену:

1. суди за кривична дела за која је као главна казна предвиђена казна затвора преко десет година;

2. суди за кривична дела : против човечности и других добара заштићених међународним правом; против Војске Србије; одавања државне тајне;  одавања службене тајне; кривично дело прописано законом који уређује тајност података; позивање на насилну промену уставног уређења; изазивање националне, расне и верске мржње и нетрпељивости; повреда територијалног суверенитета; удруживање ради противуставне делатности; повреда угледа Републике Србије; повреда угледа стране државе или међународне организације; прање новца; кршење закона од стране судије, јавног тужиоца и његовог заменика; угрожавање безбедности ваздушног саобраћаја; убиство на мах; силовање; обљуба над немоћним лице; обљуба злоупотребом положаја; отмица; трговина малолетним лицима ради усвојења; насилничко понашање на спортској приредби и јавном скупу; примање мита;злоупотреба положаја одговорног лица; злоупотреба у јавним набавкама;

3. суди у кривичном поступку према малолетним учиниоцима кривичног дела;

4. одлучује о молби за престанак мере безбедности или правне последице осуде за кривична дела из своје надлежности;

5. одлучује о захтевима за рехабилитацију;

6. одлучује о забрани растурања штампе и ширења информација средствима јавног информисања;

7. суди у грађанско-правним споровима кад вредност предмета спора омогућује изјављивање ревизије; у споровима о ауторским и сродним правима и заштити и употреби проналазака, индустријскго дизајна, модела, узорака, жигова, ознака географског порекла, топографије интегрисаних кола односно топографије полупроводничких производа и оплемењивача биљних сорти ако није надлежан други суд; о оспоравању или утврђивању очинства и материнства; у споровима за заштиту дискриминације и злостављања на раду; у споровима о објављивању исправке информације и одговора на информацију због повреде говора мржње, заштите права на приватни живот, односно права на лични запис, пропуштања објављивања информације и накнади штете у вези са објављивањем информација;

8. суди у споровима поводом штрајка, поводом колективних уговора ако спор није решен пред арбитражом; поводом обавезног социјалног осигурања ако није надлежан други суд; поводом матичне евиденције; поводом избора из разрешења органа правних лица ако није надлежан други суд;

 

Виши суд у другом степену одлучује о жалбама на одлуке основних судова:

  1.  о мерама за обезбеђење присуства окривљеног;  
  2. за кривична дела за које је прописана новчана казна и казна затвора до 5 година
  3. на решења у грађанско правним споровима; на пресуде у споровима мале вредности; и у ванпарничним поступцима.

 

Виши суд води поступак за изручење окривљених и осуђених лица, пружа међународну правну помоћ у поступцима за кривична дела из своје надлежности, извршава кривичну пресуду иностраног суда, одлучује о признању и извршењу страних судских и арбитражних одлука ако није надлежан други суд, одлучује о сукобу надлежнсоти основних судова са свог подручја, обезбеђује и пружа помоћ и подршку сведоцима и оштећенима и врши друге послове одређене законом.

@ 2023. Виши суд у Прокупљу