Почетна страна
О нама
Организација суда
Судска писарница
Судски тумачи
Судски вештаци
Односи с јавношћу
Приступ информацијама
Притужбе и представке
Обрасци и таксе
Огласна табла
Публикације
Линкови

XXI Српске дивизије бр. 2
18400 Прокупље

  

Почетна » Односи с јавношћу

Односи с јавношћу

ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА СУДА

 

У циљу обезбеђивања објективног, правовременог и тачног обавештавања јавности о раду суда и судским поступцима, в.ф.председника суда, судије и судско особље дужни су да обезбеде потребне услове као и одговарајући приступ медијима у погледу актуелних информација и поступака који се воде у суду водећи рачуна о интересима поступка, приватности као и безбедности учесника у поступку. Ради чувања тајне, заштите морала, интереса малолетника или заштите других општих интереса могуће искључити јавност и то у законом одређеним случајевима.

Време, место и предмет суђења свакодневно се објављују на видном месту испред суднице у којој ће бити одржано суђење.

У кривичном поступку током главног претреса од његовог отварања па до закључења, односно завршетка веће може у свако доба, по службеној дужности или по предлогу странака, али увек по узимању њихових изјава, искључити јавност за цео главни претрес или један његов део, ако то захтевају интереси заштите морала, заштите интереса малолетника или заштите личног или породичног живота окривљеног или оштећеног; одлука о искључењу јавности се доноси у форми решења које мора бити образложено и јавно објављено а све у складу са Закоником о кривичном поступку.

Законом о парничном поступку прописано је да суд може искључити јавност током целе главне расправе или током једног њеног дела, ако то захтевају интереси чувања службене, пословне или личне тајне, интереси јавног реда или разлози морала, као и у случају када се мерама за одржавање реда предвиђеним Законом о парничном поступку не би могло обезбедити несметане одржавање расправе. У поступку у вези са породичним односима јавност је искључена. Подаци из судских списа спадају у тајну и њу су дужни да чувају сви учесници у поступку којима су ти подаци доступни, а све у складу са Породичним законом.

За суђење за које постоји веће интересовање јавности, судска управа ће обезбедити просторију која може примити већи број лица. Судско веће је дужно да по налогу вршиоца функције председника суда одржи суђење у већој просторији која је обезбеђена.

 

Обавештења за медије о раду суда и појединим предметима даје вршилац функције председника суда.

У суду је дозвољено фотографисање и снимање, као и јавно приказивање, под условом да в.ф. председник суда изда одобрење у писаној форми.

Фотографисање, аудио и видео снимање у току суђења и јавно објављивање фотографија одобрава председник већа, на основу претходно дате сагласности странака и осталих учесника у поступку. При томе се мора водити рачуна о интересовању јавности, интересу поступка, приватности и безбедности учесника у поступку, па се и ограничење јавности врши ако су повређени ови интереси.

Фотографисање, аудио и видео снимање у судници након прибављеног одобрења обављаће се под надзором судије, на начин који обезбеђује несметан ток суђења и ред у судници.

@ 2022. Виши суд у Прокупљу