Почетна страна
О нама
Организација суда
Судска писарница
Судски тумачи
Судски вештаци
Односи с јавношћу
Приступ информацијама
Притужбе и представке
Обрасци и таксе
Огласна табла
Публикације
Линкови

XXI Српске дивизије бр. 2
18400 Прокупље

  

Почетна » Право на приступ информацијама од јавног значаја

Право на приступ информацијама од јавног значаја

ПРАВО НА  ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

 

У складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја (''Сл. гласник РС“, бр.120/04, 54/07, 104/09 и 36/2010) јавност има право на приступ информацијама од јавног значаја којима располаже суд, а ''ради остваривања и заштите интереса јавности да зна и остварења слободног демократског поретка и отвореног друштва''.

Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја дефинисано је да је информација од јавног значаја она ''којом располаже орган јавне власти, садржана у одређеном документу, а односи се на све оно о чему јавност има оправдан интерес да зна''.

На основу истог Закона, суд је обавезан да информацију од јавног значаја учини доступном, тако што ће заинтересованима омогућити увид у документ који садржи информацију од јавног значаја, као и његово копирање и чак слање документа поштом, факсом, електронском поштом или на други начин, ако постоји такав захтев. 

 

Подношење захтева за приступ информацијама од јавног значаја Вишем суду у Прокупљу

Тражилац (грађанин, новинар, јавна гласила) подноси писмени захтев Вишем суду у Прокупљу ради остваривања права на приступ информацијама од јавног значаја, које право подразумева: обавештење о поседовању тражене информације, увид у документ који садржи тражену информацију, увид у копију документа који садржи тражену информацију, достављање копије документа који садржи тражену информацију. Захтев мора да је упућен Вишем суду у Прокупљу и да садржи, име, презиме и адресу тражиоца, као и што прецизнији опис информације која се тражи, без нужног навођења разлога због којих му је информација потребна. По захтевима одлучује в.ф. председника суда или лице које он овласти. Након разматрања захтеви се достављају управитељу писарнице ради поступања по истом и обавештавања подносиоца захтева писменим путем о начину поступања. Ако захтев није уредан овлашћено лице органа власти дужно је да без надокнаде поучи тражиоца Закључком како да недостатке отклони у остављеном року под теретом одбачаја захтева, све сходно примени Закона о управном поступку. Ако тражилац не отклони недостатке у одређеном року, односно у року од 15 дана од дана пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступати, орган власти донеће Закључак о одбацивању захтева као неуредан.

Приступ информацијама орган власти дужан је да омогући и на основу усменог захтева тражиоца који се саопштава у записник, при чему се такав захтев уноси у посебну евиденцију и примењују се рокови као да је захтев поднет писмено. Орган власти може прописати образац за подношење захтева, али мора размотрити и захтев који није сачињен на том обрасцу.

 

Поступак решавања по поднетом захтеву

Виши суд у Прокупљу је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи тражену информацију, односно изда му или упути копију тог документа. Копија документа је упућена тражиоцу даном напуштања писарнице органа власти од кога је информација тражена.

Ако Виши суд није у могућности, из оправданих разлога, да у року од 15 дана обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију или да му изда, односно упути копију тог документа, дужан је да о томе одмах обавести тражиоца и одреди накнадни рок, који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева, у коме ће тражиоца обавестити о поседовању информације, ставити му на увид документ који садржи тражену информацију, изда му, односно упути копију тог документа.

Ако Виши суд на захтев не одговори у року, тражилац може уложити жалбу Поверенику, осим у случајевима утврђеним овим Законом.

Образац – Жалба да се није одлучивало по захтеву  је саставни део Информатора , а пример Жалбе може се наћи у делу ОБРАСЦИ И ТАКСЕ.

Виши суд  ће заједно са обавештењем о томе да ће тражиоцу ставити на увид документ који садржи тражену информацију, односно издати му копију тог документа, саопштити тражиоцу време, место и начин на који ће му информација бити стављена на увид, износ нужних трошкова израде копије документа, а у случају да не располаже техничким средствима за израду копије, упозна ће тражиоца са могућношћу да употребом своје опреме изради копију.

Увид у документ који садржи тражену информацију врши се у службеним просторијама Вишег суда.

Тражилац може из оправданих разлога тражити да увид у документ који садржи  тражену информацију изврши у друго време од времена који му је одредио  суд од кога је информација тражена.

Лице које није у стању да без пратиоца изврши увид у документ који садржи тражену информацију, омогућиће се да то учини уз помоћ пратиоца.

Ако удовољи захтеву, орган власти неће издати посебно решење, него ће о томе сачинити службену белешку.

Ако орган власти одбије да у целини или делимично обавести тражиоца о поседовању информација, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, дужан је да донесе решење о одбијању захтева и да то решење писмено образложи, као и да у решењу упути тражиоца на правна средства која може изјавити против таквог решења.

Заинтересовано лице може да изјави жалбу на решење о одбијању захтева на прописаном обрасцу, који је саставни део Информатора и упути је Поверенику за информације од јавног значаја.

Увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан.

Копија документа који садржи тражену информацију издаје се уз обавезу тражиоца да плати накнаду нужних трошкова израде те копије, а у случају упућивања и трошкове упућивања.

Влада прописује трошковник на основу кога орган обрачунава трошкове упућивања.

Од обавезе плаћања накнаде ослобођени су новинари када копију документа захтевају ради обављања свог позива, удружења за заштиту људских права када копију документа захтевају ради остваривања циљева удружења и сва лица када се тражена информација односи на угрожавање односно заштиту здравља становништва и животне средине, осим у случајевима ако се ради о информацији која је већ објављена и доступна у земљи или на интернету. У том случају орган власти ће у одговору на захтев означити носач информације (број службеног гласила, назив публикације и сл.) где је и када тражена информација објављена, осим ако је то опште познато.

 

Стављање на увид и израда копије

Увид у документ који садржи тражену информацију врши се употребом опреме којом располаже орган власти, осим када тражилац захтева да увид изврши употребом сопствене опреме.

Орган власти издаје копију документа (фотокопију, аудио-копију, видео-копију, дигиталну копију и сл.) који садржи тражену информацију у облику у којем се информација налази. Ако суд не располаже техничким могућностима за израду одговарајуће копије, израдиће копију документа у другом облику.

 

Злоупотреба слободног приступа информација од јавног значаја

Суд, у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја, није у обавези да тражиоцу омогући остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја ако исти то право злоупотребљава, ''нарочито ако је тражење неразумно, често, када се понавља захтев за истим или већ добијеним информацијама или када се тражи превелики број информација''.

@ 2022. Виши суд у Прокупљу