Почетна страна
О нама
Организација суда
Судска писарница
Судски тумачи
Судски вештаци
Односи с јавношћу
Приступ информацијама
Притужбе и представке
Обрасци и таксе
Огласна табла
Публикације
Линкови

XXI Српске дивизије бр. 2
18400 Прокупље

  

Почетна » Огласна табла » Огласи за пријем у радни однос на неодређено време

Огласи за пријем у радни однос на неодређено време

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ ЈЕДНОГ СУДИЈСКОГ ПОМОЋНИКА У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ - 01.03.2018.

ВИШИ СУД У ПРОКУПЉУ, на основу члана 45. став 1. чл. 46, 47., 54., 55. и 62. Закона о државним службеницима (''Службени гласник РС'' бр. 79/2005, 81/2005, 83/2005, 64/2007, 67/2007, 116/2008, 104/2009, 99/2014 и 94/2017) Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавањем радних места  у државним органима  (''Службени гласник РС'' број 41/2007 и 109/2009) члана 12. став 3. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (''Службени гласник РС'' 68/15, 85/15, 81/2016), дописа  Председника Врховног касационог суда СУ I– 1 272/2017 од 29.11.2017. године и дописа Су I-1 272/2017-1 од 08.12.2017. године, а у складу  са Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Вишем суду у Прокупљу I Су бр. 9/15-6 од 24.12.2015. године, оглашава јавни конкурс  за

            -попуњавање извршилачког  радног места на неодређено време, на радном месту  судијски помоћник у звању судијски  сарадник – 1 извршилац.

            Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и положен правосудни испит.

            Опис радног места: помаже судији у раду и реферисању,  проучава правна питања у вези са радом судија у једноставнијим предметима, израђује нацрте једноставнијих судских одлука и припрема правне ставове за публиковање, узима на записник тужбе, предлоге и друге поднеске и изјаве странака, врши под надзором  и по упутствима судије друге стручне послове и друге послове по налогу председника суда.

            Уз пријаву на конкурс учесници су дужни  да поред напред наведених посебних доказа  о испуњености тражених услова приложе и документа у оригиналу или овереној фотокопији, којима потврђују да испуњавају опште услове предвиђене одредбом члана 45. Закона о државним службеницима, и то:

            -кратку биографију, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству РС, уверење (потврду) да није осуђиван за кривично дело на безусловну  казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини недостојним за обављање послова у државном органу, уверење да се против кандидата не води поступак за кривична дела која се гоне по службеној дужности, уверење о општој и здравственој способности.

            Конкурсна комисија ће у изборном  поступку усмено, на основу обављеног разговора са кандидатима, проверити стручну оспособљеност, знање и вештине кандидата за обављање послова  на радном месту за које конкуришу, у складу са чл. 56. Закона о државним службеницима.

             Пријаву на конкурс са кратком биографијом и документацијом којом потврђују испуњеност тражених услова конкурса, кандидати могу поднети у року од 8 дана од дана објављивања огласа, који почиње да тече првог наредног дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику РС'', а оглас ће бити објављен и на сајту Вишег суда у Прокупљу ww.pk.vi.sud.rs и на огласној табли Националне службе за запошљавање у Прокупљу, на адресу : Виши суд у Прокупљу, улица 21. Српске дивизије број 2, 18400 Прокупље, лично или препорученом пошиљком са назнаком – за јавни конкурс.

           Датум обављања разговор са кандидатима биће одређен накнадно о чему ће учесници бити благовремено обавештени.

           Све информације у вези са конкурсом могу се добити на телефон 027/321-667, особа за контакт је управитељ писарнице Горан Станојевић.

            Не благовремене, неразумљиве или непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

 

 

 


@ 2021. Виши суд у Прокупљу