Почетна страна
О нама
Организација суда
Судска писарница
Судски тумачи
Судски вештаци
Односи с јавношћу
Приступ информацијама
Притужбе и представке
Обрасци и таксе
Огласна табла
Публикације
Линкови

XXI Српске дивизије бр. 2
18400 Прокупље

  

Почетна » Судска писарница

Судска писарница

Послови судске писарнице су уређени  Судским пословником. У Вишем суду у Прокупљу се организује јединствена судска писарница за обављање административно-техничких послова по свим предметима у суду, послова пријема писмена и овере исправа, послова архиве, евиденције и доставе поште. Послови судске писарнице су пријем писмена и сви административно-технички послови по предметима свих судских одељења.

 

Писарница самостално:

 1. констатује правоснажност и извршност одлуке
 2. оверава потписе, рукописе и преписе, осим исправа намењених за употреба у иностранству
 3. даје усмена и писмена обавештења на основу података из уписника и списа
 4. прима на записник или у облику службене белешке кратка саопштења, изјаве странака и других заинтересованих лица о промени адресе, месту боравка и дану пријема одлуке када повратница или доставница није враћена или када у њима није назначен дан доставе и слично
 5. формира другостепене предмете и доставља их судским већима
 6. води евиденцију о задужењу судија са предметима, здружује поднеске, повратнице и доставнице са предметима,
 7. прати кретање предмета,
 8. прегледа службене листове у циљу утврђивања да ли су огласи у вези са појединим предметима објављени и ставља забелешку о њима,
 9. пожурује у случајевима када по постављеним захтевима није поступљено и када за пожуривање није потребна одлука судије,
 10. отклања недостатке на поднесцима у оквиру овлашћења радника одређеног за пријем поднеска,
 11. преузима одговарајуће мере да се новчане казне и трошкови поступка после издате наредбе суда уредно и брзо наплате,
 12. стара се да се таксе правилно наплате и предузима мере у случајевима непоштовања обавезе плаћања,
 13. прикупља податке за брисање или опозиве условне осуде.

 

Обрасци и захтеви за обраћање судској писарници:

@ 2022. Виши суд у Прокупљу